pp2000

chapel-banner-juniFlamingo 2019

SKYLT-OVERLAKBAAR-300x80pix

nieuws
Bouwbond FNV blijft bij 6 procent meer loon
FNV Bouw zal bij de komende CAO-onderhandelingen voor onder andere de parketbranche in 2001 toch inzetten op een loonsverhoging van 6 procent en nog eens 1 procent voor afspraken op het gebied van medezeggenschap, scholing en zorgverlof. Zoveel werd eergisteren duidelijk in een vergadering van de Federatieraad van de FNV. Het voorstel van 4 procent loonstijging plus een eindejaarsuitkering (de halve dertiende maand), dat de bond eerder aan de leden deed, is nu van de baan. "Alles 'boomt' als een gek, is het dan vreemd dat werknemers een deel van de koek opeisen? Maar iedereen focust nu heel sterk op het verschil tussen 4 en 6 procent, echter wat voor de bond minstens even belangrijk is, is dat werk en thuis valt te combineren en dat de werknemers zeggenschap krijgen over werktijden en ATV-dagen. Bovendien zit er uiteindelijk niet zo heel veel verschil tussen het eerste en het huidige voorstel," aldus Anne Pols, voorlichter van FNV Bouw, in een reactie. De CAO-onderhandelingen beginnen volgende week dinsdag, op 5 december.

(FNV Bouw, 29-11-2000)
 
CNV: looneis van 6 procent in 2001
De Hout- en Bouwbond gaat de komende cao-onderhandelingen voor onder meer de parketsector in met een looneis van 6 procent. Deze looneis bestaat uit drie delen: de automatische prijscompensatie (volgend jaar naar verwachting 2,25 procent), met daar bovenop een structurele loonsverhoging van 1,75 procent en een welvaartstoeslag van 2 procent. De Hout- en Bouwbond CNV zal tijdens de cao-onderhandelingen tevens een brandstofvergoeding introduceren. Deze brandstofvergoeding moet regelmatig aan de benzineprijs worden aangepast. Daarnaast zal de bond voorstellen om het werkgeversdeel van de ziektekostenpremie te verhogen naar 75 procent.

(CNV Hout- en Bouwbond, 27-11-2000)
 
Parketproductie neemt verder toe
Het personeelstekort in de timmer- en parketindustrie is minder nijpend geworden, zo bericht de CBS in de zo pas gepubliceerde Industrie Monitor van november. Kampte aan het begin van de zomer nog een op drie bedrijven met een productiebelemmerend werknemerstekort, afgelopen september rapporteren nog maar een op vijf ondernemingen dit probleem. De bedrijvigheid in de sector zal naar verwachting van de producenten in het vierde kwartaal verder toenemen.

(CBS, 24-11-2000)
 
Kamerlid Vos met houtwet naar Brussel
Het ziet er naar uit dat de zogenoemde 'houtwet Vos', over de verplichte labelling van hout en houtproducten, voorlopig nog niet door de Eerste Kamer wordt aangenomen. De VVD had al eerder in de Tweede Kamer tegengestemd en afgelopen week hebben de fracties van CDA en ook PvdA in de senaatscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een aantal kritische vragen gesteld aan kamerlid Vos. De commissie zal er tevens op aandringen dat zij een gesprek gaat voeren met de Europese Commissie in Brussel. Brussel heeft zich, zoals elders op deze nieuwspagina is bericht, negatief uitgelaten over het 'voorstel van wet' van Vos, omdat hij handelsbelemmerend zou zijn. "Er is nu een zeker spanningsveld ontstaan," analyseert Nico Leek, secretaris van het Platform Hout. "De betrokken ministeries lijken het wel een aardig voorstel te vinden en het kabinet dus ook. De maatschappij, die natuurlijk niet echt zicht heeft op alle mogelijke bezwaren die kunnen kleven aan dergelijke regelgeving, is er waarschijnlijk ook wel voor, niet in het minst vanuit milieu-overwegingen. Maar als Brussel nu een zwaar negatief advies zou uitbrengen, dan zal Den Haag zich wel even achter de oren krabben en zich moeten beraden op dat advies." Naar alle waarschijnlijkheid zal Vos nog vóór de Kerst op gesprek gaan in het Brusselse. De senaatscommisissie zal haar daar vervolgens over willen uithoren. Een plenaire behandeling van het wetsvoostel is dus zeker een aantal maanden opgeschoven.

(Eerste Kamer/Platform Hout, 24-11-2000)
 
CAO parket: FNV Bouw wil eindejaarsuitkering
FNV Bouw stelt de leden in de parket voor om dit jaar 4 procent loonsverhoging te vragen. Daarnaast wil de bond dat er in de CAO Parket een begin wordt gemaakt met een eindejaarsuitkering in bedrijven die geen winstdeling kennen. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt vindt de FNV het ook redelijk om loonschaal 1 op te hogen. Onderhandelaar Ans Key wil in de parketsector ook een start maken met een pre-pensioen: "De sector kent geen vut, dus het is de hoogste tijd om aan deze vorm van vroegpensioen te werken," zo stelt zij in de Meubel & Houtkrant van deze maand. Werknemers zouden met de opbouw op 1 januari 2002 moeten beginnen. Andere wensen van de bond zijn een verbetering van de financiële regeling rond kinderopvang, betaald in plaats van onbetaald ouderschapsverlof, het verdwijnen van de wachtdag bij ziekte, loopbaanbegeleiding en met name ook reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

(FNV Bouw, 23-11-2000)
 
DIC wil kwaliteitsverbetering
Het Documentatie en Informatie Centrum Parket (DIC) te Nieuwegein bekijkt de mogelijkheden om uit te groeien tot een platform voor kwaliteitsverbetering. Om tot concrete voorstellen te komen werd onlangs een commissie in het leven geroepen waaraan de volgende bedrijven deelnemen: Unipro, Overmat, Lecol, Albers Parketgroothandel, Uipkes en Gildevaart. Binnen dit overlegorgaan wordt onder meer onderzocht of het DIC dienst zou kunnen doen als wervende en certificerende instelling voor leggers. Daarnaast zou het DIC de reclame voor parket in het algemeen kunnnen verzorgen. Om tot het beoogde platform te komen zijn twee besluiten genomen. Ten eerste worden de deelnemers van het DIC geënquêteerd over de wenselijkheid van een dergelijke uitbreiding van het takenpakket van het DIC. Daarnaast is een volgende branchebrede vergadering gepland waarbij ook CBW, VPL, Alliance, Parketmeesters en ParketGroep Nederland zijn uitgenodigd. Prangende vraag blijft of het DIC zich hiermee niet op het terrein begeeft van de betreffende brancheverenigingen (CBW/VPL). Initiatiefnemer Ad van Mierlo spreekt dit tegen: "Individueel wil men wel het een en ander aan kwaliteitsverbetering doen, maar men heeft het gewoon te druk. Het DIC is een brancheoverkoepelend verzamelpunt waar dit soort zaken aan de orde komen. Ze zijn te belangrijk om links te laten liggen en niets te ondernemen. Maar het is pertinent niet de bedoeling op de stoel van de respectievelijke brancheverenigingen te gaan zitten. Wel blijkt dat deze verenigingen er tot nu toe geen prioriteit aan hebben gegeven om het een en ander aan bovengenoemde zaken als certificering te doen. Ik heb er geen enkel probleem mee als de brancheverenigingen het voorgestelde initiatief naar zich toe trekken. We moeten binnen de branche goed beseffen dat er na deze voorspoedige tijden ook een mindere periode zal aanbreken. Daar kunnen we beter goed op voorbereid zijn." .

(DIC, 21-11-2000; n.b. zie ook Meeting Point op deze site)
 
Tönjann weg bij Pergo
Op 1 december aanstaande beëindigt Hans Tönjann zijn werkzaamheden als directeur Benelux bij Pergo. De afgelopen twee jaar stonden in het teken van reorganisatie. Tönjann: "Dit was nodig door de margedruk van de goedkopere producten enerzijds en het niet op tijd inspelen op de technische veranderingen van het product anderzijds. Door de daarop volgende verhuizing naar Antwerpen hebben wij helaas noodgedwongen afscheid moeten nemen van een aantal zeer gewaardeerde medewerkers. Deze maatregel was noodzakelijk voor de continuïteit op de lange termijn. Nu deze reorganisatie een feit is, heb ik besloten mijn carrière elders voort te zetten. Zes jaar heb ik met veel plezier voor Pergo gewerkt. Met name de eerste jaren werden gekenmerkt door een combinatie van hard werken, veel plezier en goede resultaten. Met veel plezier denk ik terug aan spectaculaire dealer bijeenkomsten en bijvoorbeeld de reis die wij met veel dealers naar Bonaire maakten." Is de Benelux voor laminaat niet een bijzonder moeilijke markt gebleken? "Dat is niet helemaal juist. De Benelux is de snelst innoverende markt met veel uitdagingen en daardoor een zeer interessante regio om in te opereren." Hans Becu zal vanaf december de leiding van Tönjann overnemen. "Ik weet zeker dat de belangen bij Hans Becu, die naast de Belgische inmiddels ook zeer vertrouwd is met de Nederlandse markt, in goede handen zijn. Met de nieuwe samenwerkingsverbanden en de nieuwe producten voor 2001 zijn alle ingrediënten aanwezig voor succes." .

(Pergo, 17-11-2000)
 
Doorbraak Europese standaardisatie parket
Afgelopen september is een belangrijke doorbraak verwezenlijkt op het terrein van de standaardisatie van parket en houten vloeren in Europa, zo meldt de FEP in een recent persbericht. Een werkgroep van de CEN (Europese Commissie voor Standaardisatie) heeft groen licht gegeven aan een zestal concepten van Europese normen voor parketvloeren, die als volgt staan gerubriceerd:
 
VS/Azie: laminaatmarkt van de toekomst

Uit een recente inventarisatie van de EPLF blijkt dat deze vereniging van toonaangevende Europese laminaatfabrikanten vorig jaar wereldwijd over een marktaandeel beschikte van ruim 59 procent, oftewel 132 miljoen vierkante meter laminaat. In Europa is de marktpositie van de EPLF traditioneel het sterkst. De vereniging heeft hier een marktaandeel van ruim 77 procent (103 miljoen vierkante meter). In Europa staan dan ook de belangrijkste laminaatfabrieken van de leden. Op dit moment lopen Noord-Amerika en Azië/Pacific achter op deze cijfers. In Noord-Amerika werd vorig jaar 39 miljoen vierkante meter verhandeld (aandeel EPLF: 44 procent) en in Azië/Pacific 46 miljoen vierkante meter (aandeel EPLF: 19 procent). Noord-Amerika en Azië/Pacific beschikken echter over een enorm groeipotentieel. Niet voor niets zijn enkele EPLF-leden druk bezig met het bouwen van lokale fabrieken. De EPLF verwacht voor deze regio's een groei met dubbele cijfers, voor zowel de markt als voor de EPLF-leden..

(EPLF, 13-11-2000)

 
Recordaantal bezoekers vakbeurs Hout
De vakbeurs HOUT 2000, die van 31 oktober t/m 4 november in Ahoy' Rotterdam werd gehouden is een groot succes geworden, aldus de beursorganisatie. Ondanks het slechte weer tijdens de eerste drie dagen en de daarmee gepaard gaande verkeersproblemen, kwam het recordaantal van 32.696 bezoekers naar deze 20e vakbeurs, die daarmee de grootste en meest belangrijkste in zijn soort is in de Benelux. Dit aantal betekent een plus van 6 procent ten opzichte van de vorige Hout-beurs die in 1998 plaatsvond. Niet alleen de kwantiteit van het bezoek was bijzonder hoog, maar ook de kwaliteit stemde de exposanten meer dan tevreden. Alhoewel er nog geen gedetailleerde bezoekersanalyse beschikbaar is kan uit de reacties van de exposanten worden opgemaakt, dat er ook opvallend veel bezoekers van over de grenzen kwamen, met name uit België en Duitsland. Maar ook Engelsen, Fransen, Italianen en zelfs Afrikanen werden gesignaleerd op de beursvloer. De volgende vakbeurs Hout zal in 2002, in ongeveer dezelfde periode, wederom in Ahoy' Rotterdam worden gehouden. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met RTB Beurzen, tel. (010) 242 53 10 .

(RTB, 9-11-2000)
 
Europese parketmarkt: blijvende groei
Ontwikkelingen op de Europese parketmarkt in het lopende jaar 2000 lijken erop te wijzen dat zowel vraag als aanbod nog steeds toenemen. Het aandeel van parket op de vloerenmarkt groeit dus nog altijd, zo meldt de Europese Federatie van Parketfabrikanten (FEP) in zijn jongste persbericht. Een negatieve ontwikkeling is echter dat fabrikanten die hun grondstoffen van niet-Eurolanden betrekken een onverwachte druk op hun resultaten ondervinden. Noord-Amerikaans hout voor de toplaag is bijvoorbeeld behoorlijk prijzig geworden. Daarnaast zijn de loonkosten over de hele linie aan het stijgen. De FEP wijst erop dat de huidige marktsituatie weinig ruimte biedt om deze effecten weer recht te trekken. Anderzijds zouden de Europese producenten van de situatie gebruik kunnen maken door grotere hoeveelheden van hun product uit te voeren naar landen buiten de Europese Unie.

(FEP, 7-11-2000)
 
Prins prefereert plavuizen
De gevaren van het water worden ernstig onderschat en het besef dat er dingen mis kunnen lopen is ten onrechte verdwenen bij een hoop Nederlanders, aldus sprak een bezorgde kroonprins Willem-Alexander vorige week op het congres van het Koninklijke Nederlandse Aardrijkskundige Genootschap. Als er per se gebouwd moet worden in laaggelegen, risicovolle gebieden, dan moet dat uiterst weloverwogen gebeuren. "We kennen de beelden van ondergelopen en opgekrulde parketvloeren. Hadden de bewoners niet beter voor plavuizen kunnen kiezen? Had het trapgat niet zo ontworpen moeten zijn dat ze de meubels snel naar boven hadden kunnen brengen," zo vroeg de nationale waterbeheerder zich af.

(Parketplein, 7-11-2000
 
Vloer 2000: weinig interesse parketbranche
Een groot aantal klachten bij parketvloeren kan worden teruggevoerd op problemen met de ondervloer. Het was voor de parketteur dan ook een uitgelezen kans om op de vakbeurs Vloer 2000 met producenten van de diverse ondervloersystemen in discussie te gaan. De beurs, die van 2 tot en met 4 november in het Euretco Expo Center in Houten werd gehouden, toonde een keur aan dekvloeren, gietdekvloeren, bedrijfsvloeren, natuursteenvloeren, terazzovloeren en coatings. Waarom was er (wederom) zo weinig belangstelling vanuit de parketsector? Gaat het te goed, hebben we het te druk of calculeren we eventuele klachten al op voorhand in bij onze omzet? "Er is te weinig ruchtbaarheid aan deze beurs gegeven," meende Ruud Stam van lijmfabrikant Schönox. "Terwijl het toch van belang is dat een parketteur op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen bij de ondervloeren. Straks missen ze iets en komen ze later op de werkvloer een nieuwe ondervloer tegen waar ze niet mee om kunnen gaan. Een ondervloer wordt nog teveel als een vreemd kindje gezien, terwijl toch vaak daar de eventuele problemen beginnen. De branche van de bovenvloer praat te weinig met die van de ondervloer, en omgekeerd." Er was op Vloer 2000 genoeg te zien. Verrassende deelnemer was Overmat Industries uit Waspik. "Onze machines zijn niet alleen geschikt voor hout, maar ook voor de ondervloer zeer bruikbaar. Denk daarbij aan het opruwen en egaliseren," aldus een woordvoerder van Overmat. Voor elk vloerprobleem hebben we een oplossing in huis." Hoewel de beurs rustig oogde werd de kwaliteit van het bezoek door de diverse exposanten hoogstaand genoemd..

(Parketplein, 6-11-2000)
 
Kwartaalverslag Pergo
Uit het recent gepresenteerde kwartaalverslag van Pergo blijkt de netto opbrengst uit verkopen over de eerste drie kwartalen van 2000 licht te zijn gedaald in vergelijking met het resultaat over dezelfde periode van vorig jaar. Pergo verklaart de bescheiden terugval uit een daling bij de prijzen voor laminaat, die vooral in Europa waarneembaar is, en uit een vertraging bij de lancering van nieuwe producten. Deze nieuwe producten worden nu aan de hand van een herzien tijdschema op de markt gebracht. Zoals bekend heeft Perstorp een belang van 25,1 procent verworven in Witex. Onder bepaalde condities kan Pergo dit belang vergroten tot 49 procent. Beide bedrijven hebben inmiddels de banden verder aangehaald. Zo is een gedeelte van Pergo's productie in Trelleborg verschoven naar Witex in Augustdorf. Hiermee hoopt het bedrijf de kosten terug te brengen en de concurrentiepositie verder te versterken. Tijdens een bijeenkomst op 20 oktober heeft het management van Pergo besloten verder te gaan met de vorig jaar ingezette strategie en het bedrijf voor te bereiden op een beursgang in 2001. Deze beursgang moet onder meer een snellere expansie mogelijk maken..

(Perstorp, 1-11-2000)
 
HOUT 2000: innovatie leidend thema
Zes hallen vol vakmanschap, de looppaden prima gevuld met een kritisch publiek van belangstellenden en draaiende machines die hun technisch kunnen demonstreren. Kortom: de beurs HOUT 2000 is begonnen en voor wie breed geïnformeerd wil worden over alles wat te maken heeft met het verwerken en bewerken van hout en kunststof is de Ahoy' in Rotterdam nog tot en met morgen, zaterdag 4 november, geopend. Ook bij Lamaker's Fijnhouthandel was er flinke aanloop op de stand. Edwin Klooster van Lamaker was druk doende en meer dan tevreden met de belangstelling. "Alleen jammer dat er zo weinig houthandelaren staan. Er zijn er hier zes of zeven, maar eigenlijk niet meer dan twee die ook echt hout kunnen laten zien. De rest zit verscholen in een samenwerkingsverband." Ook bij houthandel Willy Carpentier heerste er drukte op de stand. Heidi Carpentier kon nog net tijd vrijmaken om te vertellen dat de beurs voor haar tot nu toe goed geslaagd was. Het leidende thema van de vakbeurs is innovatie en dat krijgt onder andere gestalte in de facetten automatisering, materialen, milieu, opleidingen en veiligheid. Noviteiten zijn onder meer te zien bij Cefla (nieuw lak-terugwinsysteem), Dekker Houttechniek (Stanley-producten), DeWalt (lichtgewicht boormachines), Mac Lean (formaatzagen) en Poppers-Systems (nieuwe accu bandschroefmachine). Aanvullende informatie is te vinden op www.hout.nl.

(Ahoy' Rotterdam, 03-11-2000)
 
Afscheid van Addy Bekker
Afgelopen weekend overleed na een slepende ziekte Addy Bekker. Addy Bekker was het gezicht van Invent Parket, waar zij als manager werkzaam was. Bekker was de stuwende kracht achter het Zoeterwoudse bedrijf. Mede dankzij haar inzet maakte het een stormachtige groei door, wat onder meer te danken was aan de expansie bij met name de woninginrichters die begin jaren negentig de dalende tapijtomzetten probeerden te compenseren door harde vloerbedekking aan te gaan bieden. "De grootste groei is behaald in de woninginrichting, onze eerste doelgroep, maar het is nooit de intentie geweest om ons alleen op deze groep te richten," vertelde Bekker twee jaar geleden aan de redactie van het Parketblad. Invent haalde dan ook via een presentatie op de Parket-Expo de banden aan met de parketvakhandel. "De woninginrchter is de interieurspecialist van wie de consument een compleet advies verwacht. De professionele parketteur heeft door zijn jarenlange ervaring natuurlijk een grotere ambachtelijke kennis." De branche verliest met Addy Bekker een kleurrijk persoon. Als vrouw was het niet altijd eenvoudig zich in de hoofdzakelijk door mannen bevolkte wereld staande te houden. Bekker stoorde zich daar niet aan, zo liet het vakblad weten: "Dat valt wel mee. In het begin was het soms niet makkelijk, omdat ze mijn technische uitleg niet altijd even serieus leken te nemen. Die argwaan heb ik kennelijk overwonnen, want tegenwoordig wordt er speciaal aan mij om raad gevraagd bij problemen. Ik voel me in deze wereld dan ook als de spreekwoordelijke vis in het water." We wensen Wessel, kinderen, familie en vrienden veel sterkte toe..

(Jos Krijnen, 25-10-2000)
 
FEP: Nederlandse stickerregeling is handelsbelemmering
Vanuit Europa is er een groeiende weerstand tegen het Nederlandse wetsvoorstel ten aanzien van verplichte rode en groene labels op importhout en houten producten. Ook de Europese Federatie van Parketfabrikanten (FEP) ziet niets in de Nederlandse plannen. "Het beoogde wetsvoorstel zal mijns inziens handelsbelemmerend werken," stelt FEP-secretaris Filip De Jaeger. "Het gaat hierbij om hele praktische zaken. Zo weet een fabrikant bijvoorbeeld op voorhand niet welk gedeelte van zijn productie naar Nederland zal gaan en welk deel dus bestickerd zal moeten worden. Wij steunen de CEI Bois in hun actie de Nederlandse plannen tegen te houden. Ook de Europese Commissie heeft al van zich laten horen. Ik hoop dat de Nederlandse regering deze reactie serieus neemt en dat de Eerste Kamer de rede zal laten zegevieren.

(FEP, 30-10-2000)
 
Europa tegen stickerplicht
Eergisteren, 18 oktober, heeft secretaris-generaal O'Sullivan van de Europese Commissie Nederland gewaarschuwd geen wetsvoorstel aan te nemen over verplichte rode en groene labels op importhout en houten producten. Volgens de commissie kan de stickerplicht het vrije verkeer van goederen in Europa belemmeren. De Europese Commissie zegt dat Nederland niet bevoegd is producten tegen te houden die niet het eigen milieu betreffen. De commissie verzoekt Nederland om de kwestie te komen bespreken, gezien de felle reacties op het voorstel in en buiten de Europese Unie. In Nederland heeft onder meer het Platform Hout al eerder zijn bedenkingen geuit, op Europees niveau is CEI Bois actief aan het lobbyen geslagen. GroenLinks-Kamerlid M. Vos, die het wetsvoorstel heeft ingediend, beschouwt de Europese reactie als een koerswijziging. "Eerst waren ze het eens met het doel, maar niet met het middel. Nu stellen ze ook het doel ter discussie." Zij vindt het zeer aanvechtbaar dat een lidstaat in de visie van de Europese Commissie alleen het eigen milieu mag beschermen. De suggestie voor een vrijwillig keurmerk neemt ze niet ter harte omdat al het FSC-keurmerk van het Wereld Natuur Fonds bestaat. Vos legt zich niet bij de kritiek neer: "De strijd gaat door." Het wetsvoorstel komt op 14 november aan de orde in de Eerste Kamer. Zie ook het bericht elders op deze nieuwspagina.

(ANP, 19-10-2000)
 
HARO in Benelux
In een persbericht laat de Duitse parketaanbieder Hamberger weten dat vanaf nu zijn uitgebreide productengamma Haro volledig te verkrijgen is op de Nederlandse markt. De marketing en distributie worden voor de Benelux gedaan door Brems Products uit het Belgische Halen, dat deze taken al enkele jaren verzorgt voor de Belgische markt. In het assortiment bevinden zich o.a. het traditionele legklare lamel-parket in 3-stroken, 2-stroken of in brede planken, afgewerkt met Permadur-vernis of met ecologische olie bioTec (HARO-Original), het fineerparket, afgewerkt met Permadur of de ecologische olie bioTec (HARO-Furnett) dat ook beschikbaar is met het eigen patent voor lijmloze verbinding (Clic-Connect) en kurkvloeren afgewerkt met bioTec olie (HARO-Corkett). Laminaatvloeren behoren ook tot de eigen productie onder de naam HARO-Tritty, eveneens met de lijmloze verbinding Clic-Connect.

(Brems, 23-10-2000)
 
Woonbeurs infobeurs met topuitstraling
De Woonbeurs lijkt ook dit jaar weer een succes te zijn geweest. De consumentgerichte interieurbeurs die van 10 t/m 15 oktober in de Rai werd gehouden heeft zo’n 100.000 bezoekers getrokken. “Dat zijn meer bezoekers dan vorig jaar. Niet slecht als men bedenkt dat er bij andere beurzen een terugloop waarneembaar is,” vertelt Annet van Baarle van de beursorganisatie. De organisatie heeft nog steeds te kampen met een wachtlijst aan potentiële exposanten. “We zijn zeer kritisch, want men moet over een bepaalde kwaliteit en uitstraling beschikken wil men voor een stek in aanmerking komen.” En dat lukt aardig vindt ook Pieter Pruyn van Lecol. “Deze beurs weet toch de chiquere consument naar zich toe te trekken. De uitstraling is er dan ook naar. Ik vond wat vloeren betreft de Parketmeesters en Bruynzeel in het oog springend. Hoewel het vloerenaanbod beperkt is, is het voor parketteurs zeer zeker de moeite waard een kijkje te komen nemen. Op de Woonbeurs kom je in aanraking met de nieuwste interieurtrends.” Naast uitstraling roemde een vertegenwoordiger van Albers Parketgroothandel het informatieve karakter van de beurs. “Men komt hier niet meer zozeer om te kopen, maar om ideeën op te doen. Wat dat betreft was het goed dat de parketbanche een uiteenlopend beeld aan vloeren te zien gaf.” Er was ook nog een persoonlijk succesje voor de groothandel uit Weert. “Normaal liggen er in de stands van de woonbladen planken vloeren. Ditmaal was er ook tapis en meerlaags terug te vinden.” Driemaal raden wie de leverancier was...

(Woonbeurs, 16-10-2000)
 
<< Begin < Vorige 311 312 313 314 Volgende > Einde >>

woca-no1-olie


ankerwelBanner-1

Plinten & Profielen Centrale

meister

meister

meister

 

Floor Forum

ff-140ffi-108

FLOOR FORUM. Vakblad voor import, export, distributie en plaatsing van parket, laminaat, vinyl-, PVC-, kurk- en bamboevloeren en alle gerelateerde onderhoudsproducten en machines in de Benelux en Frankrijk. Oplage: 12.728 ex. in de Benelux en 4.226 ex. in Frankrijk.

FLOOR FORUM INTERNATIONAL. Onafhankelijk vakblad (met centraal zwaartepunt binnen de UK en Ierland) voor de internationale lezersmarkt.
Engelstalig. Gratis verspreiding.
Oplage: 14.446 ex.

Klik onze banner voor een abonnement of meer info

In ons mei nummer van Floor Forum: 

  • Dossier Houten sportvloeren
  • Dossier Producenten van stijlpanelen
  • Dossier Olie voor parket
  • Dossier Vochtmeters en vochtmeten
  • Dossier Voorkleuren: wie biedt wat?
  • Dossier Gebruik van (hecht-) primers en/of vochtschermen

En veel meer

www.floor-forum.com

sales@media-pact.com